• <bdo id="ss2s8"></bdo>
 • “玲珑穿屡折”的意思及全诗出处和翻译赏析

  玲珑穿屡折”出自唐代无名氏的《纪游东观山(山在桂林府城外三里)》, 诗句共5个字,诗句拼音为:líng lóng chuān lǚ zhé,诗句平仄:平平平仄平。

  “玲珑穿屡折”全诗

  《纪游东观山(山在桂林府城外三里)》
  瑰奇恣搜讨,贝阙青瑶房。
  才隘疑永巷,俄敞如华堂。
  玉梁窈浮溪,琼户正当窗。
  仙佛肖仿佛,钟鼓鍧击撞。
  赑赑左顾龟,狺狺欲吠尨。
  丹灶俨亡恙,芝田霭生香。
  搏噬千怪聚,绚烂五色光。
  更无一尘涴,但觉六月凉。
  玲珑穿屡折,诘曲通三湘。
  神鬼若剜刻,乾坤真混茫。
  入如深夜暗,出喜皦日光。
  隔世惊瞬息,异境难揣量。

  分类:

  《纪游东观山(山在桂林府城外三里)》无名氏 翻译、赏析和诗意

  诗词的中文译文:

  《纪游东观山(山在桂林府城外三里)》

  瑰奇恣搜讨,
  捧起瑶台宫殿。
  才子们在狭小的胡同间疑惑,
  转瞬间宽敞如华堂。
  玉梁浮在幽深的溪水上,
  琼户就在对窗之前。
  仙榭佛龛仿佛活了起来,
  钟鼓的声音撞击响亮。
  龟左顾右盼,
  狗则欲然吠叫。
  丹炉仿佛没有一点灰烬,
  芝田弥漫着香气。
  千奇百怪的事物聚集一堂,
  五彩光芒绚烂夺目。
  一尘不染,
  只觉得六月清凉。
  玲珑的建筑盘旋曲折,
  通向三湘的山谷。
  神灵如同刻在岩石上一样,
  乾坤真实难以穷尽。
  进入仿佛深夜的黑暗中,
  走出来却喜闻皓日光芒。
  隔世之间瞬息即逝,
  异境难以估量。

  诗意和赏析:
  这首诗描绘了一幅景象优美,奇异而又宏大的山水画面。诗中以豪华的词句和形象描写展示了神秘而神奇的山景,其中夹杂着琼美的殿宇、仙佛、钟鼓和灶和桂园等神话般的元素。整体给人一种超凡脱俗的感觉,展现了唐代文人对于自然之美的追求和想象力的丰富。通过诗人用充满幻想的描写和华丽的修辞手法,传达出一种超然世外的美感和追求神秘的意境。这首诗词营造出一种神秘、奇异、美丽的景象,以及人们对于超越现实世界的向往和追求。

  * 此内容来自古诗词爱好者,仅供参考

  “玲珑穿屡折”全诗拼音读音对照参考

  jì yóu dōng guān shān shān zài guì lín fǔ chéng wài sān lǐ
  纪游东观山(山在桂林府城外三里)

  guī qí zì sōu tǎo, bèi quē qīng yáo fáng.
  瑰奇恣搜讨,贝阙青瑶房。
  cái ài yí yǒng xiàng, é chǎng rú huá táng.
  才隘疑永巷,俄敞如华堂。
  yù liáng yǎo fú xī, qióng hù zhèng dāng chuāng.
  玉梁窈浮溪,琼户正当窗。
  xiān fó xiào fǎng fú, zhōng gǔ hōng jī zhuàng.
  仙佛肖仿佛,钟鼓鍧击撞。
  bì bì zuǒ gù guī, yín yín yù fèi máng.
  赑赑左顾龟,狺狺欲吠尨。
  dān zào yǎn wáng yàng, zhī tián ǎi shēng xiāng.
  丹灶俨亡恙,芝田霭生香。
  bó shì qiān guài jù, xuàn làn wǔ sè guāng.
  搏噬千怪聚,绚烂五色光。
  gèng wú yī chén wò, dàn jué liù yuè liáng.
  更无一尘涴,但觉六月凉。
  líng lóng chuān lǚ zhé, jí qū tōng sān xiāng.
  玲珑穿屡折,诘曲通三湘。
  shén guǐ ruò wān kè, qián kūn zhēn hùn máng.
  神鬼若剜刻,乾坤真混茫。
  rù rú shēn yè àn, chū xǐ jiǎo rì guāng.
  入如深夜暗,出喜皦日光。
  gé shì jīng shùn xī, yì jìng nán chuāi liàng.
  隔世惊瞬息,异境难揣量。

  展开

  “玲珑穿屡折”平仄韵脚

  拼音:líng lóng chuān lǚ zhé
  平仄:平平平仄平
  韵脚:(仄韵) 入声九屑   * 平仄拼音来自网络,仅供参考;诗句韵脚有多个的时候,对比全诗即可判断。

  “玲珑穿屡折”的相关诗句

  “玲珑穿屡折”的关联诗句

  网友评论

  * “玲珑穿屡折”的意思和全诗出处介绍,以及全诗翻译和赏析,“玲珑穿屡折”出自无名氏的 《纪游东观山(山在桂林府城外三里)》,还提供了该诗句的全诗全文、翻译、赏析、译文以及诗意。
  黄色电影av网站,人妻服従の性奉仕小川阿佐美,国产一级毛卡片看人与野兽,国产挤奶水主播在线播放